Saturday, April 26, 2014

पुन्हा एकदा...

पुन्हा फिरून
जगायच्यात
त्या आठवणी...


तुझी कविता...
तुझं पुस्तक...
पुस्तकातल्या त्या ओळी...

पुन्हा एकदा फिरून
जगायच्यात...


मऊशार लाटांनी
भिजलेल्या बटा
अलगद सरकत
काळजात घुसलेल्या...
रोखू रोखू म्हणताना
धावलेलं वेडं मन..
चिंब अंग ओलं अन्
श्वासांचं संपलेलं अंतर...

पुन्हा फिरून
जगायचंय
ते शुन्य अंतर...


फुल उमलतं ते
कोमेजण्यासाठीच?
तुझ्या प्रश्नानं
झालेली काहिली
डोळ्यांपाशीच दाटलेले
ढग थोपवलेले
अन् अंतरीच्या कोपऱयात
भटकं काहूर माजलेले

पुन्हा एकदा फिरून
जगायचंय
ते भटकं काहूर...