Tuesday, February 9, 2010

कशासाठी ठावूक नाही...

हे ब्लॉगिंग कशासाठी ?
ठावूक नाही.
मनातली मळमळ ओकण्यासाठी मुळीच नाही.
मनात मळमळ साचते कशाने? साचवल्याने.
आम्ही काही साचवत नाही.
साचून काही राहण्याचा प्रश्नच येत नाही.
अनेकदा डोकं भणाणतं.
मळमळ नाही; पण तळमळ वाटते. वाढते.
ही तळमळ मांडण्यासाठी.
त्यासाठी हे माध्यम.
नवं. कोरं. म्हणूनच मनापासूनचं.

No comments:

Post a Comment